logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/195, K.1975/210, 25/11/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/195

Karar Sayısı : 1975/210

Karar Günü : 25.11.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU: 1803 sayılı Af Yasasının 2. maddesinin (A) bendinin, Türk Ceza Kanununun 218., 220. 339. maddeleriyle  sınırlı olarak iptali istemidir.

I. OLAY:

Türk Ceza Kanununun 218., 220. ve 339. maddeleri gereğince cezalandırılmaları isteğiyle sanıklar hakkında açılan kamu davasında; 1803 sayılı Af Kanununun 2-A. maddesinin uygulanması gerektiğini, oysa bu maddenin, Anayasanın 92. maddesinin beşinci fıkrası ile saptanan yöntemlere uyulmadan yasalaştığını öne süren mahkeme, bu kuralın iptali için  Anayasa’nın değişik 151. ve 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

II. İLK İNCELEME:

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında aşağıdaki sorunlar üzerinde durulmuştur:

1- Anayasa Mahkemesinin itirazı incelemeye görevli ve yetkili olup olmadığı sorunu:

Suç ve cezaların affı hakkındaki yasama belgelerinin Anayasa’ya uygunluk denetimine bağlı olduğu, Anayasa Mahkemesince verilen ve 21.1.1975 günlü 15125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28.11.1974 günlü ve 1974/34-50 sayılı kararda gerekçeleriyle birlikte belirtilmiştir. Bu nedenle bu işe bakmak Anayasa Mahkemesinin görevi içindedir.

Halit Zarbun bu görüşe katılmamıştır.

2- Mahkemenin itiraza yetkili olup olmadığı sorunu:

Mahkeme, Türk Ceza Kanununun 218., 220., 339. maddeleri yönünden 1803 sayılı Af Yasasının 2. maddesinin (A) bendinin iptalini istemiştir.

1803 Sayılı Af Yasasının 2. maddesinin (A) bendi “Türk Ceza Kanununun 127., 128., 129., 131., 132., 133. maddelerinde, 135. maddesinin ikinci bendinde, 136., 137., 138., 139. maddelerinde, 146. maddesinin 2. fıkrasında, 148. maddesinde, 149. maddesinin üçüncü fıkrasında, 150., 152., 156., 157., 168., 171., 172. ve 384. maddeleriyle Askerî Ceza Kanununun 55., 56., 59. maddelerinde yazılı suçlardan dolayı ……” mahkûm olanların cezalarının kısmen affına ilişkindir. Bu durumda iptali istenen 1803 sayılı Af Yasasının 2. maddesinin (A) bendi, sanıklar hakkında açılan kamu davasında, Türk Ceza Kanununun 218., 220. ve 339. maddeleri yönünden uygulanacak hüküm değildir. Bu nedenle itiraz, mahkemenin yetkisizliği yönünden reddedilmelidir.

III. SONUÇ:

1- İşin incelenmesinin Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkisi içinde bulunduğuna Halit Zarbun’un karşıoyuyla ve oyçokluğuyla;

2- İptali istenen 1803 sayılı Af Yasasının 2. maddesinin (A) bendi, sanıklar hakkında açılan kamu davasında, Türk Ceza Kanununun 218., 220. ve 339. maddeleri yönünden uygulanacak hüküm değildir. İtirazın mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine oybirliğiyle;

25.11.1975 gününde karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Halit ZARBUN

 

 

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

 

 

KARŞIOY YAZISI

21.1.1975 günlü ve 15125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahkememizin 28.11.1974 günlü, 1974/34-50 sayılı kararına ilişkin karşıoy yazımda açıkladığım görev ve yetkiye ilişkin gerekçelerle, çoğunluğun bu kararına da katılmıyorum.

 

Üye

Halit ZARBUN

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/210
Esas No 1975/195
İlk İnceleme Tarihi 25/11/1975
Karar Tarihi 25/11/1975
Künye (AYM, E.1975/195, K.1975/210, 25/11/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - İstanbul
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1803 Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 2/a İlk - Ret Uygulanacak norm 1961/149 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi