logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1965/29, K.1965/54, 12/10/1965, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No.:1965/29

Karar No.:1965/54

Karar tarihi:12/10/1965

Resmi Gazete tarih/sayı:31.3.1966/12265

 

İstemde bulunan : Avukat Cemalettin Bulak (Eski Samsun Senatörü) İstemde bulunan dilekçesinde özetle : "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin aylık ödeneklerinin hesabında, birinci derece Devlet Memurlarının maaşlarına ek olarak verilen paralar gözönünde tutulmadığından bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptığı müracaatın, Dilekçe Karma Komisyonunca incelenerek kabul ve yasama meclislerince uygun görüldüğünü, ve bu sonuçla birlikte 1965 yılı bütçesine konulan ödenekten ödeme yapılacağının Senato Başkanlığınca kendisine bildirildiğini; bütçe kanunlarının yapılmasında uyulacak kurallar Anayasa'nın 94. ve 126 ncı maddelerinde gösterilmiş olup, 1965 Bütçe Kanunu da bu esaslara uygun olarak yapılmış olduğundan bunun dışındaki iddiaların iptal kararına mevzu teşkil edemiyeceğini İptali istenen 1965 bütçesinde cari harcamalara ait tahsisatın, Anayasa'nın 82 nci maddesi muvacehesinde tetkiki halinde de neticenin değişmiyeceğini; 27/1/1962 tarihinde yayınlanan l sayılı kanunun l inci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin aylık ödeneklerinin 7244 sayılı Kanunun l inci maddesindeki cetvelde yazılı kadrosu birinci derece olan Devlet memurunun aylığına eşit olarak hesaplanacağı yazılı olduğu halde kadrosu birinci derecede olan Devlet memurlarına hususi kanunlarla verilen ek ödeneklerin Meclis üyelerinin aylık ödeneklerinin hesabında dâhil edilmediğini, bu ek Ödenekler, ne vazife uğrunda sarfı muktazi bir tahsisat, ne de maddi ve manevî zararların telâfisini istihdaf eden bir tazminat olmayıp, maaşların tevhit ve teadülü sistemi içinde muadelet kaidesine müstenit bir aylık ilâvesi olduğunu ve gelir vergisine tabi bulunması da maaştan ayrılmayan bir bütün teşkil ettiğini gösterdiğini; bu itibarla bütçeye konulan ödenek karşılığı tahsisatın iptali hakkındaki dâva ve kararın Anayasa'ya ve hukuka aykırı bulunduğunu; noksan hesaplanan farkın ödenmesi hakkındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı, bir kanun ve bir içtüzük hükmü olmadığından Anayasa Mahkemesinin denetleme yetkisinden hariç olduğu gibi bu kararın iptali hususunda bir dâva da açılmamış bulunduğundan müsbet ve menfi bir hüküm tesisi de tasavvur edilemiyeceğini; açılan dâvalarda şahsına ait kararın iptalini veya icrasının akim bırakılmasını istihdaf eden hiç bir talep ve niyet olmadığı gibi, olsa bile Anayasa Mahkemesinin Büyük Millet Meclisi kararının tatbik ve icrasını engellemek yetkisine sahip bulunmadığı cihetle Anayasa'ya aykırı olan iptal kararının şümulünden kendisine ait kararın icrasına taallûk eyleyen kâfi miktar hariç tutulmamış ise keyfiyetin ek bir kararla tavzihini ve hükme bağlanmasını; aksi takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisine tanınan başvurmaları sonuçlandırmak yetkisine tecavüz edilmiş ve mahkeme muayyen vazife hududunu aşmış olacağından ve başka tetkik mercii bulunmayan kesin kararların onu ittihaz eden merci tarafından tadil ve iptali de caiz bulunduğundan meselenin bir kerre daha müzakereye tabi tutularak :

1 - Sureti katiyede Anayasa'ya aykırı bulunan kararın ref ve iptaline,

2 - Bir vatandaş olarak bunu istemeğe hakkı olmadığı kabul edildiği takdirde, iptal kararının şümulüne şahsı hakındaki Meclis kararı dâhil olamıyacağından, iptaline karar verilen tahsisattan kendisine yapılması muktazi tediyeye kâfi miktarın iptal dışı kaldığına; karar verilmesini;

3 - Şayet bu dilekleri kabul olunmazsa dilekçesinin hak ve vazife suistimali suretiyle cezai mesuliyeti müstelzim bir fiil olan iptal kararını ittihaz edenler hakkında 44 sayılı Kanunun 52. maddesi gereğince cezai takibat talebine ait bir şikâyet telâkki olunarak muameleye tabi tutulmasını ve sonucun kendisine bildirilmesini" istemiştir.

Karar :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ödenekleri için geçmiş yılları da kapsamak üzere 1965 yılı bütçesine konan ödeneğin Anayasa'ya aykırılığı sebebiyle açılan dâva sonunda, Bütçe Kanununun bu konuya ilişkin hükümlerinin iptaline karar verilmiştir. Dilekçe sahibinin, Bütçeye konulan ödenekten yararlanacak kişiler arasında bulunması, kendisine Anayasa Mahkemesi kararının Anayasa'ya aykırılığını ileri sürmek veya bu karara ilişkin bir istemde bulunmak hakkını ve yetkisini vermez Bu sebeple dilekçe sahibinin, konunun yeniden görüşülerek iptal kararının kaldırılmasına veya kendisine yapılacak ödeme miktarının kararın kapsamı dışında bulunduğuna karar verilmesi yolundaki isteği yerinde değildir.

Dilekçenin bu istemlerin kabul edilmemesi halinde dilekçesinin iptal kararını verenler hakkında "Hak ve vazife suiistimali suretiyle cezayı müstelzim bir fiilden dolayı" şikâyet sayılarak gerekli işlemin yapılması yolundaki isteğine gelince :

Dilekçe sahibi, iptal kararını verenlerin görevlerini kötüye kullandıkları yolundaki iddiasını maddi vakıalara ve delillere dayatmamıştır.

Bir mahkeme kararının, maddi vakıa ve delil gösterilmeksizin, sadece isabetsiz olduğunun ileri sürülmesi, herhangi bir suçun varlığını iddiaya dayanarak yapılamaz.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 31 inci maddesinin son fıkrasında "maddi vakıa ve delilleri gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler dahi işleme konulmaz." denilmektedir.

Dilekçe sahibinin bu unsurlardan yoksun bulunan isteğinin kabulüne de bu sebeple yer bulunmamıştır.

Sonuç :

l - Mahkememizin 12/7/1965 günlü ve 1965/42 sayılı kararına ilişkin isteklerin, istemde bulunanın yetkisizliği yönünden reddine;

2 - Maddi vakıaları ve delilleri göster ilmiyen şikâyetin işleme konulmamasına;

12/10/1965 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Lûtfi Akadlı

Başkanvekili

Rifat Göksu

Üye

Asım Erkan

Üye

Şemsettin Akçoğlu

 

 

 

 

Üye

İbrahim Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

A. Şeref Hocaoğlu

Üye

Salim Başol

 

 

 

 

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Fazıl Uluocak

Üye

Sait Koçak

 

 

 

 

Üye

Ahmet Akar

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1965/54
Esas No 1965/29
İlk İnceleme Tarihi Herhangi bir tarih bulunamamıştır.
Karar Tarihi 12/10/1965
Künye (AYM, E.1965/29, K.1965/54, 12/10/1965, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Cemalettin Bulak
Resmi Gazete 31/03/1966 - 12265
Üyeler Lütfi AKADLI
Rıfat GÖKSU
Asım ERKAN
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Sait KOÇAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - Ret Yetki yok yok

T.C. Anayasa Mahkemesi