logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/74, K.1963/130, 03/06/1963, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No.:1963/ 74

Karar No.:1963/130

Karar tarihi:3/6/1963

Resmi Gazete tarih/sayı:15.7.1963/11454

 

Davacı : Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu.

Dâvanın konusu : Davacı, dilekçesinde, 3456 sayılı Noterlik Kanununun 60 ıncı maddesindeki "inzibat Meclisinin itirazı üzerine vereceği kararlarla, ihtar cezaları katî olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz" hükmünün, Anayasa'nın 118 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğunu ileri sürerek, iptaline karar verilmesini istemiştir.

İnceleme : Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 15 inci maddesi uyarınca 4/3/1963 gününde yapılan ilk incelemede Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu adına imzaları bulunan Cahit Okurer'in Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanı ve Ali Naili Erdem'in Millet Meclisi Grup Başkan Vekili olduklarına dair yetkilerini belirten belgelerin, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 günlü ve 44 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, verilmediği görüldüğünden bu belgelerin 15 gün içinde gönderilmesi için tebligat yapılmasına oybirliği ile karâr verilmiş, yapılan tebligat üzerine istenen belgelerin süresi içinde mahkemeye sunulduğu anlaşılmış olmakla işin esasının incelenmesi kararlaştırılmıştır. Bundan sonra düzenlenen rapor, dâva dilekçesi ve ekli kâğıtlarla 3456 sayılı Noterlik Kanununun 60 ıncı maddesi ve Anayasa'nın 118 inci maddesi okunduktan sonra gereği görüşülüp, düşünüldü :

Gerekçe : 15/6/1938 gününde kabul edilen 3456 sayılı Noterlik Kanununun 60 ıncı maddesi "Yukarıki maddede yazılı cezalar Adliye Vekilliğince verilir. Ancak, bunlardan ihtar ve tevbih cezaları katî olup aleyhine hiçbir mercie itiraz edilemez" şeklinde iken, 4166 sayılı kanunla madde, aynen "59 uncu maddede yazılı cezalar Adliye Vekilliğince verilir. Bunlardan tevbih, işten çıkarma veya meslekten çıkarına cezalarına tebliğ tarihinden bir ay içinde Hâkimler Kanununun 94 üncü maddesinde yazılı inzibat Meclisine itiraz olunabilir. Bu meclisin itiraz üzerine, vereceği kararlarla ihtar cezaları katî olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz" şeklinde değiştirilmiştir .

Davacı : Bu maddenin yalnız "inzibat Meclisinin itiraz üzerine vereceği kararlarla ihtar cezaları katî olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz" ibaresini kapsayan kısmı için, iptal isteminde bulunmuştur,

3456 sayılı Noterlik Kanununun 4166 sayılı kanunla değişik sözü geçen 60 ıncı maddesi, son defa 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunun 102 nci maddesiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

(59 uncu maddede yazılı disiplin cezaları Adalet Bakanı tarafından verilir. Bunlardan ihtar cezası kesindir. Diğer disiplin cezalarına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Yargıtay Hukuk Daireleri Başkanlarından en kıdemlisinin Başkanlığında Yargıtay Üyeleri arasından iki ve Yargıtay Cumhuriyet Savcıları arasından bir olmak üzere ad çekme yolu ile seçilecek üç üye ve en kıdemli Ankara Noterinin katılması ile teşekkül edecek noterler Disiplin itiraz Kuruluna itiraz olunabilir. Bu kurul, itiraz edilen kârarı aynen veya verilen disiplin cezasını değiştirerek on ay Uyabileceği gibi belli yönlerden soruşturmanın ikmali veya genişletilmesi için evrakı Adalet Bakanlığına iade edebilir.

Noterler Disiplin İtiraz Kurulunun vereceği kararlar kesindir.

Değişik son metnin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, bu maddede ne inzibat Meclisinden söz edilmiş ve nede bu meclisin itiraz üzerine vereceği kararlarla ihtar cezalarının katı olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamıyacağından bahsolunmuştur.

Şu halde davacının, 3456 sayılı Noterlik Kanununun 4166 sayılı kanunla değişen 60 ıncı maddesindeki ibarenin halen yürürlükte olduğu düşüncesiyle dâvayı açtığı anlaşılmaktadır, İptali istenilen kanun hükmünün, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunun 102 nci maddesiyle değiştirilmiş ve Noterlik Kanununun anılan maddesinin son metninde de noterler hakkında uygulanacak disiplin cezalarının yargı mercilerinin denetimi dışında bırakıldığı yolunda bir hükme yer verilmemiş olduğundan konusu bulunmayan iptal dâvasının reddi gerekir.

Sonuç : Yukarıda yazılı sebepten ötürü konusu bulunmayan iptal dâvasının reddine 3/6/1963 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Rifat Göksu

 

 

 

 

Üye

İ. Hakkı Ülkmen

Üye

Lütfi Akadlı

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

 

 

 

 

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1963/130
Esas No 1963/74
İlk İnceleme Tarihi 04/03/1963
Karar Tarihi 03/06/1963
Künye (AYM, E.1963/74, K.1963/130, 03/06/1963, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) Esas - Diğer
Başvuru Türü İptal
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Millet Meclisi Grubu - Adalet Partisi
Resmi Gazete 15/07/1963 - 11454
Üyeler Sünuhi ARSAN
Tevfik GERÇEKER
Osman YETEN
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Lütfi AKADLI
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


3456 Noterlik Kanunu 60 Esas - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması 1961/7 , 1961/114 , 1961/118 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi