logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2023/154, K.2023/170, 11/10/2023, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2023/154

Karar Sayısı : 2023/170

Karar Tarihi : 11/10/2023

R.G. Tarih - Sayı : Tebliğ Edildi.

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Edirne İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. maddesinin (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Eki (1) sayılı cetvelde yer alan “(Mübaşir (Ş)” unvanında 1, 2, 3 ve 4. dereceden ihdas edilmiş hiç kadro bulunmaması, mübaşir unvanında görev yapanlara en son 5. derece kadro tahsisi yapılması yönünden) Anayasa’nın 10. ve 49. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Mübaşir olarak görev yapan davacı tarafından kendisine 3. derece kadro verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ KURALI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) itiraz konusu 6. maddesi şöyledir;

Kadroların dağılımı

MADDE 6 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında birimler itibariyle, yurtdışında ise toplam sayı olarak dağılımı yapılır.

 (2) (Değişik: RG-21/4/2021-31461-CK-73/42 md.) Birinci fıkraya göre yapılan kadro dağılımı incelenmek üzere kamu personeli bilgi sisteminin ilgili alanına kaydedilir. Kadrolar, bu dağılımların Cumhurbaşkanlığınca onaylanmasını müteakip kullanılabilir. Bu dağılımdan sonra kadrolarda yapılacak birim değişikliklerinde de aynı usule uyulur.

 (3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen (III) sayılı cetveldeki kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde derece, unvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

 (4) İhdas edilen veya değiştirilen kadrolar, bunlara ilişkin dağılım cetvellerinin (…) onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında başvuru kararı ve ekleri, Raportör Cem GÜNDOĞDU tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu ve itiraz konusu CBK kuralı okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2. Anayasa’nın 152. ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya CBK’nın hükümlerini Anayasa’ya aykırı görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda bu hükümlerin iptalleri için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak anılan maddeler uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması, iptali talep edilen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak kural ise bakılmakta olan davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

3. İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, (2) numaralı CBK’nın 6. maddesinin iptalini talep etmiştir. Anılan madde söz konusu CBK’ya eklenen kadroların ilgili kurum ve kuruluşlarca ünvan, sınıf, derece ve adet belirtmek suretiyle dağılımının yapılacağını, söz konusu dağılımın Cumhurbaşkanlığınca onaylanması gerektiğini ve ihdas edilen veya değiştirilen kadroların bunlara ilişkin cetvellerin onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılabileceğini hükme bağlamaktadır.

4. Bakılmakta olan davada davacı, 5. derece kadroda bulunmakta olup kendisine 3. derece kadro verilmesini talep etmektedir. CBK’ya ekli (I) Sayılı Cetvel’de yer alan mübaşir kadrolarının en fazla 5. dereceye kadar ihdas edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ihdas edilmiş kadroların dağılımına ilişkin usul ve esasları belirleyen itiraz konusu kuralın bakılmakta olan davada uygulanma imkânı bulunmamaktadır.

5. Açıklanan nedenle kuralın itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

III. HÜKÜM

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. maddesinin (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Eki (1) sayılı cetvelde yer alan “(Mübaşir (Ş)” unvanında 1, 2, 3 ve 4. dereceden ihdas edilmiş hiç kadro bulunmaması, mübaşir unvanında görev yapanlara en son 5. derece kadro tahsisi yapılması yönünden) itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE 11/10/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

Basri BAĞCI

Üye

İrfan FİDAN

Üye

Kenan YAŞAR

Üye

Muhterem İNCE

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1982
Karar No 2023/170
Esas No 2023/154
İlk İnceleme Tarihi 11/10/2023
Karar Tarihi 11/10/2023
Künye (AYM, E.2023/154, K.2023/170, 11/10/2023, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) İdare Mahkemesi - Edirne
Üyeler Zühtü ARSLAN
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Engin YILDIRIM
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Rıdvan GÜLEÇ
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Yıldız SEFERİNOĞLU
Selahaddin MENTEŞ
Basri BAĞCI
İrfan FİDAN
Kenan YAŞAR
Muhterem İNCE
Raportör Cem GÜNDOĞDU

II. İNCELEME SONUÇLARIT.C. Anayasa Mahkemesi