logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2003/32, K.2003/39, 07/05/2003, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2003/32

Karar Sayısı:2003/39

Karar Günü:7.5.2003

Resmi Gazete tarih/sayı:Tebliğ edildi.

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bursa 2. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 18.5.1994 günlü ve 527 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin 3. maddesinin, Anayasa'nın Başlangıç bölümü ile 2., 6., 10., ve 91. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Yardımcı hizmetler sınıfında mübaşir olarak görev yapan davacının, kazanılmış hak aylık derecesi karşılığı ek göstergeden yararlandırılması istemini reddeden İdarî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı kararının iptali istemiyle açılan davada, 527 sayılı KHK'nin 3. maddesinin Anayasa'ya aykırılığı savını ciddi bulan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU KURAL

527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin itiraz konusu 3. maddesi şöyledir: "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki I ve II sayılı Ek Gösterge Cetvelleri ile IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli eklenmiştir."

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında başvuru kararı ve ekleri, ilk inceleme raporu, itiraz konusu KHK kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 28. maddesine göre mahkemeler, bakmakta oldukları davada uygulayacakları yasa ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa'ya aykırı görürler veya taraflardan birisinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir dava bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa veya KHK kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya sonuçlandırılmasında olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

Mahkemece, 527 sayılı KHK'nin 3. maddesiyle 657 sayılı Yasa'ya eklenen (I) sayılı Cetvelde, 657 sayılı Kanuna tâbi memurların sınıfları; I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, II-Teknik Hizmetler Sınıfı, III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı, IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, VI-Din Hizmetleri Sınıfı, VII-Emniyet Hizmetleri Sınıfı, VIII-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı biçiminde düzenlenmesine karşın, yardımcı hizmetler sınıfına yer verilmemesinin Anayasa'nın Başlangıç bölümü ile 2., 6., 10., ve 91. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali istemiyle başvurulmuştur.

657 sayılı Yasa'nın 36. maddesinde, bu Yasaya tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları gösterilmiştir. Buna göre, yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan aynı Yasanın 4. maddesinin (D) bendinde tanımlanan işçiler dışında kalanları kapsamaktadır.

İtiraz konusu kuralda ise yardımcı hizmetler sınıfına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Oysa bu maddenin eksik düzenleme nedeniyle uygulanacak kural kabul edilebilmesi için aynı konumda olanlardan kimilerini kapsamına almış olması gerekir. Hiç düzenlenmemiş bir konuda eksik düzenlemeden söz edilemeyeceğinden 527 sayılı KHK'nın 3. maddesi, Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddesi uyarınca, davada uygulanacak kural niteliğinde değildir.

Başvurunun, Mahkeme'nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

IV- SONUÇ

18.5.1994 günlü, 527 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin 3. maddesinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme'nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu maddeye ilişkin başvurunun Mahkeme'nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 7.5.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

 

 

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

 

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

 

 

Üye

Enis TUNGA

Üye

Mehmet ERTEN

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1982
Karar No 2003/39
Esas No 2003/32
İlk İnceleme Tarihi 07/05/2003
Karar Tarihi 07/05/2003
Künye (AYM, E.2003/32, K.2003/39, 07/05/2003, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) İdare Mahkemesi - Bursa 2
Üyeler Yalçın ACARGÜN
Haşim KILIÇ
Samia AKBULUT
Yalçın ACARGÜN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Fulya KANTARCIOĞLU
Ertuğrul ERSOY
Hatice Tülay TUĞCU
Enis TUNGA
Mehmet ERTEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


527 Memurlar ve Diğer kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 3 İlk - Ret Uygulanacak norm yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi