logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1977/68, K.1977/70, 10/05/1977, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1977/68

Karar Sayısı : 1977/70

Karar Günü : 10.5.1977

 

İSTEMDE BULUNAN: Prs. Yb. Dursun Sayar. Karacabey As.Şb.Bşk.

İSTEMİN KONUSU: Dilekçe sahibi 27.7.1967 günlü, 926 Sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu”na 31.7.1970 günlü, 1323 sayılı Yasa ile eklenen Ek Madde 1’in iptal edilmesini istemiştir.

İNCELEME: Anayasa Mahkemesi’nin İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca ilk inceleme için yaptığı toplantıda; işin niteliği yönünden başka güne bırakılmasına gerek görülmeyerek incelemenin sürdürülmesine oybirliği ile karar verildikten sonra, dilekçe ve rapor okundu; gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilecek olanlar, Anayasa’nın değişik 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 21. maddelerinde açıkça gösterilmiştir. İstemde bulunan bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu nedenle başvurmanın, istemde bulunanın yetkisizliği yönünden reddi gerekir.

SONUÇ:

1- Başvurmanın, başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine, Nihat O. Akçakayalıoğlu’nun (Dilekçenin incelenmeksizin reddi gerektiği) yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğuyla,

2- Kararın dilekçe sahibine tebliğine oybirliğiyle,

3- Kararın yayımlanmasına yer olmadığına oybirliğiyle,

10.5.1977 gününde karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Ahmet ERDOĞDU

 

 

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1977/70
Esas No 1977/68
İlk İnceleme Tarihi 10/05/1977
Karar Tarihi 10/05/1977
Künye (AYM, E.1977/68, K.1977/70, 10/05/1977, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Dursun Sayar
Farklı/Ek Gerekçe Var
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ahmet ERDOĞDU
Ahmet Salih ÇEBİ
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


926 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Ek 1 İlk - Ret Yetki yok Yok
1323 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 1 İlk - Ret Yetki 1961/geçici 4 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi