logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1976/58, K.1976/57, 28/12/1976, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1976/58

Karar Sayısı : 1976/57

Karar Günü : 28.12.1976

 

İSTEMDE BULUNAN : Mustafa Özpehlivan Dava Takipcisi PÖTÜRGE/MALATYA

İSTEMİN KONUSU: 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Yasayla değişik geçici 17. maddesine eklenen son fıkranın iptali istemidir.

İNCELEME: Anayasa Mahkemesinin içtüzüğün 15. maddesi uyarınca ilk inceleme için yaptığı toplantıda, işin niteliği yönünden başka güne bırakılmasına gerek görülmeyerek incelemenin sürdürülmesine oybirliği ile karar verildikten sonra dilekçe ve rapor okundu; gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilecekler Anayasa’nın değişik 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 22.4.1962 günlü, 44 sayılı kanunun 21. maddelerinde açıkça gösterilmiştir. İstemde bulunan, bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu nedenle başvurmanın istemde bulunanın yetkisizliği yönünden reddi gerekir.

Ahmet H. Boyacıoğlu, dilekçenin 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca işlem yapılması  gerektiği görüşü ile bu sonuca  katılmamıştır.

SONUÇ:

1- Başvurmanın, başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine, Ahmet H. Boyacıoğlu’nun (dilekçe hakkında 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiği) yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğuyle;

2- Kararın dilekçe sahibine tebliğine oybirliğiyle;

3- Kararın yayımlanmasına yer olmadığına oybirliğiyle;

28.12.1976 gününde karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Ahmet ERDOĞDU

Üye

Hasan GÜRSEL

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1976/57
Esas No 1976/58
İlk İnceleme Tarihi 28/12/1976
Karar Tarihi 28/12/1976
Künye (AYM, E.1976/58, K.1976/57, 28/12/1976, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Mustafa Özpehlivan
Karşı Oy Var
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ahmet ERDOĞDU
Hasan GÜRSEL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1136 Avukatlık Kanunu Geçici 17 İlk - Ret Yetki yok Yok
1238 19 Mart 1969 Gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkralar Ve Kanuna Geçici Bir madde eklenmesi hakkında Kanun 4 İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi