logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/190, K.1975/207, 11/11/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/190

Karar Sayısı : 1975/207

Karar Günü : 11.11.1975

 

İSTEMDE BULUNAN :A. Niyazi Tanrıverdi, Tüccar Terzi ve M.P. İlçe Başkanı-TİRE

İSTEMİN KONUSU:9.Temmuz.1961 günlü, 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20.9.1971 günlü, 1488 sayılı Kanun ile değişik 29. ve 132. maddeleri ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun iptali istemidir.

İNCELEME: Anayasa Mahkemesinin, ilk inceleme için İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı toplantıda; işin niteliği yönünden başka güne bırakılmasına gerek görülmeyerek incelemenin sürdürülmesine oybirliği ile karar verildikten sonra, dilekçe ve rapor okundu; gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilecekler Anayasanın değişik 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 21. maddesinde açıkça gösterilmiştir. İstemde bulunan bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu nedenle başvurmanın, istemde bulunanın yetkisizliği yönünden reddi gerekir.

SONUÇ:

1- Başvurmanın, başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine:

2- Sonucun başvurana tebliğine;

3- Kararın Resmî Gazete’de yayınlanmasına yer olmadığına;

4- Dilekçe ve eklerinin, örnekleri alıkonularak asıllarının Ankara Cumhuriyet Savcılığına gereği takdir ve ifade edilmek üzere gönderilmesine;

11.11.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

 

 

KARŞIOY YAZISI

21.1.1975 günlü ve 15125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahkememizin 28.11.1974 günlü, 1974/34-50 sayılı kararına ilişkin karşıoy yazımda açıkladığım, görev ve yetkiye ilişkin gerekçelerle, çoğunluğun bu kararına da katılmıyorum.

 

Üye

Halit ZARBUN

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/207
Esas No 1975/190
İlk İnceleme Tarihi 11/11/1975
Karar Tarihi 11/11/1975
Künye (AYM, E.1975/190, K.1975/207, 11/11/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - A. Niyazi Tanrıverdi
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


334 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 29 İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok
132 İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok
1136 Avukatlık Kanunu tamamı İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok
1512 Noterlik Kanunu tamamı İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok
1488 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Anayasa Değişikliği 1 İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi