logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/188, K.1975/205, 03/11/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/188

Karar Sayısı : 1975/205

Karar Günü : 3.11.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU:15.5.1974 günlü, 1803 sayılı “Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun”un 2. maddesinin (B) bendi hükmünün, Türk Ceza Kanununun 209. maddesi ile sınırlı olarak iptali istemidir.

I. OLAY:

Türk Ceza Kanununun sanık hakkında uygulanacak 209. maddesinin yer aldığı 1803 sayılı Yasanın 2. maddesinin (B) bendinin, Anayasa’nın 92. maddesinin beşinci fıkrası ile saptanan yöntemlere uyulmadan yasalaştırıldığı Cumhuriyet Savcısı tarafından ileri sürülmüş, bu sav Mahkemece de ciddî görülerek söz konusu yasa hükmünün iptali için, Anayasa’nın değişik 151. ve 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir.

II- İLK İNCELEME:

Anayasa Mahkemesi, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca toplanarak aşağıdaki zorunlar üzerinde durmuştur.

1- Anayasa Mahkemesi’nin itirazı incelemeye görevli ve yetkili olup olmadığı sorunu:

Suç ve cezaların affı hakkındaki yasama belgelerinin Anayasa’ya uygunluk denetimine bağlı olup olmayacağı sorunu üzerinde durulmuş ve bunların da Anayasa’ya uygunluk denetimine bağlı bulunduğu sonucuna varılmıştır. Konu hakkında ayrıntılı gerekçeler, Anayasa Mahkemesinin 28.11.1974 günlü, Esas: 1974/34, Karar: 1974/50 sayılı kararında tümüyle açıklanmış bulunduğundan (Resmî Gazete; gün: 21.1.1975, sayı 15125) bunların burada yinelenmesine gerek görülmemiştir.

Şu duruma göre bu işe bakmanın Anayasa Mahkemesinin görevi içinde bulunduğu açıktır.

Halit Zarbun bu görüşe katılmamıştır.

2- İtiraz konusu kuralın daha önce iptaline karar verilmiş olması:

15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin (B) bendindeki kuralın, Türk Ceza Kanununun 209. maddesi ile sınırlı olarak iptaline 8.7.1975 gününde Esas: 1975/158, Karar: 1975/175 sayı ile karar verilmiş olduğundan bu konuda yeniden karar verilmesine yer kalmamıştır.

III- SONUÇ:

1- İşin incelenmesinin Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkisi içinde bulunduğuna Halit Zarbun’un karşıoyuyla ve oyçokluğu ile;

2- İtiraz konusu yasa kuralı daha önce Anayasa Mahkemesince 8.7.1975 günlü, Esas: 1975/158, Karar: 1975/175 sayılı kararla iptal edilmiş ve bu karar 24.10.1975 günlü, 15393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunduğundan bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına;

3.11.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

İhsan ECEMİŞ

 

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

 

 

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

 

 

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

 

 

KARŞIOY YAZISI

21.1.1975 günlü ve 15125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahkememizin 28.11.1974 günlü, 1974/34-50 sayılı kararına ilişkin karşıoy yazımda açıkladığım, görev ve yetkiye ilişkin gerekçelerle, çoğunluğun bu kararına da katılmıyorum.

 

Üye

Halit ZARBUN

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/205
Esas No 1975/188
İlk İnceleme Tarihi 03/11/1975
Karar Tarihi 03/11/1975
Künye (AYM, E.1975/188, K.1975/205, 03/11/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - İstanbul 6
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1803 Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 2/b İlk - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi