logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/126, K.1975/147, 15/05/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/126

Karar Sayısı : 1975/147

Karar Günü : 15.5.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Hopa Ağır Ceza Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU:15.5.1974 günlü, 1803 sayılı “Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun”un 2. maddesinin (B) bendindeki kuralın iptali istemidir.

I. OLAY:

Sanığın Türk Ceza Kanununun 492/1., 522. ve 525. maddelerine göre yargılanması sırasında; C.Savcısı, sanık hakkında uygulanması gereken 1803 sayılı Af Yasasının 2. maddesinin (B) bendinin, Anayasa’nın 92. maddesinin beşinci fıkrası hükmü ile konulan kurallara uyulmadan yasalaştırılmış bulunduğunu ve esasen anılan bendin özü bakımından da Anayasanın diğer hükümlerine aykırı düştüğünü öne sürmüş; bu sav, Mahkemece de ciddî görülerek sözü edilen bendin iptali için, Anayasa’nın değişik 151. ve 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir.

II. İLK İNCELEME:

Anayasa Mahkemesi, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca toplanarak aşağıdaki sorunlar üzerinde durmuştur:

1-      Esasın incelenmesindeki sınır sorunu:

Sanık hakkındaki kamu davasında uygulanacak olan Türk Ceza Kanununun 492. maddesi. 15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin (B) bendinde sayılan yasa kuralları arasında yer aldığına göre Anayasa Mahkemesinin işin esasını, ancak (B) bendinin Türk Ceza Kanununun 492. maddesi ile sınırlı olarak incelemesi gerekir.

Nihat O. Akçakayalıoğlu, uygulanacak kanun hükmü olması nedeniyle esasın (B) bendinin tümü yönünden incelenmesi gerektiği düşüncesinde bulunmuştur.

2- İtiraz konusu kuralın daha önce iptaline karar verilmiş olması:

15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Yasanın 2. maddesinin bu işte itiraz konusu yapılmış bulunan (B) bendindeki kuralın, itiraz yolu ile gelen başka bir işte Anayasa uygunluk denetiminden geçirilerek Türk Ceza Kanununun 492. maddesi açısından iptaline, 12.5.1975 günlü, 12234 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 11.3.1975 günlü, Esas: 1975/8, Karar: 1975/50 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile karar verilmiş ve böylece iptal hükmü yayım gününde yürürlüğe girmiş bulunduğu anlaşıldığından, bu konuda yeniden karar verilmesine yer kalmamıştır.

III- SONUÇ:

1- İşin esasının  15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin itiraz konusu yapılan (B) bendinin Türk Ceza Kanununun 492. maddesi ile sınırlı olarak incelenmesine Nihat O.Akçakayalıoğlu’nun esasın (B) bendinin tümü yönünden incelenmesi gerektiği yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğu ile;

3- 15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin bu işte itiraz konusu yapılmış bulunan (B) bendindeki kuralın, itiraz yolu ile gelen başka bir işte Anayasaya uygunluk denetiminden geçirilerek Türk Ceza Kanununun 492. maddesi yönünden iptaline 12.5.1975 günlü, 12234 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 11.3.1975 günlü, Esas: 1975/8, Karar: 1975/50 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile karar verilmiş ve böylece iptal hükmü yayım gününde yürürlüğe girmiş bulunduğu anlaşıldığından, artık konusu kalmayan itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliğiyle;

15.5.1975 gününde karar verildi.

Başkan

Muhittin TAYLAN

Başkanvekili

Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

 

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

 

 

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H.BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/147
Esas No 1975/126
İlk İnceleme Tarihi 15/05/1975
Karar Tarihi 15/05/1975
Künye (AYM, E.1975/126, K.1975/147, 15/05/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - Hopa
Sınırlama Var
Üyeler Muhittin TAYLAN
Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Ziya ÖNEL
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1803 Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 2/b İlk - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi