logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/201, K.1964/39, 14/05/1964, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No.:1963/201

Karar No.:1964/39

Karar tarihi:14/5/1964

Resmi Gazete tarih/sayı:16.6.1964/11729

 

Davacı : Türkiye İşçi Partisi

Davanın konusu : Davacı 28/2/1963 günlü dilekçesinde: Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin seçimi hakkındaki 24 Mayıs 1961 gün ve 304 sayılı kanunun, Partilerin aday göstermeleriyle ilgili 7 nci maddesinin Anayasa'nın 10, 11, 12/2, 56/2,- 3, ve 72/1. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek anılan kanun maddesinin iptaline karar verilmesini istemiştir.

İlk inceleme: Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15 inci madesi uyarınca 11/3/1963 gününde yapılan ilk incelemede :

l- Türkiye Büyük Millet Meclisinde Temsilcisi bulunan siyasi partilerin; kanunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasiyle Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya dâva açmak yetkisi; Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 günlü ve 44 sayılı kanunun 25 inci maddesinin l numaralı bendi gereğince tüzüklerine göre en yüksek merkez organlarının alacakları karar üzerine Genel Başkanları veya vekillerine verilmiş bulunmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcisi bulunan davacı Türkiye İşçi Partisinin, Merkez Yönetim Komitesi, Parti Tüzüğünün 17 nci maddesinde belirtildiği üzere partinin en yüksek merkez organı bulunduğundan, bu organın iptal dâvası açılması için vermiş olduğu kararın sözü geçen 44 sayılı kanunun 25 inci maddesinin l numaralı bendine uygun olduğuna; üyelerden İsmail Hakkı Ülkmen, İbrahim Senil, Celâlettin Kuralmen ve Muhittin Gürün'ün, parti tüzüğünün 15 inci madesi uyarınca, partinin en yüksek merkez organı Genel Yönetim Kurulu olduğundan dâva açma kararının bu Kurul tarafından verilmesi ve üyelerden Şemsettin Akçoğlu'nun da bu kararın partinin en yüksek organı olan Büyük kongrece verilmesi gerektiği yolundaki muhalefetleriyle ve oyçokluğuyla;

2- Dâva dilekçesinde muhtelif konularla ilgili maddelerin iptalinin istenilmiş olması, dâvaların çözümlenmesini güçleştireceğinden her kanuna ilişkin madde veya maddeler için örnekler çıkarılmak suretiyle ayrı birer dosya düzenlenmesine ve dâvaların böylece ayrılmasına oybirliği ile,

3- Dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından işin esasının incelenmesine oybirliği ile; karar verilmesi üzerine hazırlanan rapor, dâva dilekçesi ve ilgili kâğıtlar, okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

24 Mayıs 1961 günlü ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi, dâvanın açılmasından sonra kabul edilen 17/4/1964 günlü ve 447 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmış olduğundan konusu kalmıyan dâva hakkında bir karar verilmesine yer yoktur.

Sonuç : Yukarıda gösterilen sebepten ötürü konusu kalmıyan dâva hakkında karar verilmesine yer olmadığına 14/5/1964 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkan Vekili

Lütfi Akadlı

Üye

İ. Hakkı Ülkmen

 

 

 

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

 

 

 

Üye

A. Şeref Hocaoğlu

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

 

 

 

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Fazıl Uluocak

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lûtfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1964/39
Esas No 1963/201
İlk İnceleme Tarihi 11/03/1963
Karar Tarihi 14/05/1964
Künye (AYM, E.1963/201, K.1964/39, 14/05/1964, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) Esas - Diğer
Başvuru Türü İptal
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Siyasi Parti - Türkiye İşçi Partisi
Resmi Gazete 16/06/1964 - 11729
Üyeler Sünuhi ARSAN
Lütfi AKADLI
Hakkı ÜLKMEN
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


304 Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu 7 Esas - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması 1961/2 , 1961/40 , 1961/47 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi