logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1962/5, K.1962/9, 05/09/1962, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1962/5

Karar Sayısı : 1962/9

Karar Günü : 5.9.1962

 

İSTEMDE BULUNAN : Mehmet Ali Elmas. Bergama, Zafer Mahallesi, Dikili Sultan Caddesi No:12.

İSTEMİN KONUSU: İstemde bulunan 3116 sayılı Orman Kanununun uygulanması sonucu orman içine katılan tapulu gayrimenkulün tahdit harici bırakılması için 6831 Sayılı Kanun uyarınca dâva açmış ise de sözü geçen 6831 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmüne göre dâvalı idarece yaptırılan inceleme sonucu verilmiş olan cevaba dayanılarak davasının mahkemece reddolunduğunu, davalı idareye böyle bir inceleme yetkisi veren ve işbu inceleme sonucunun karara dayanak tutulacağı esasını benimseyen 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin Anayasa’ya aykırı bulunduğunu, zira Orman İdaresinin hem dâvacı ve hem de bilirkişi olamıyacağını ileri sürerek iptalini istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin içtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 5.9.1962 gününde ilk inceleme için yapılan toplantısında işin niteliği bakımından esasının tetkikine oybirliği ile karar verildikten sonra 17.7.1962 günlü dilekçe ile eki ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 149 uncu ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22.4.1962 gün ve 44 Sayılı Kanunun 21 inci maddelerinde iptal dâvası açmaya yetkili olan kişi, kurul ve makamlar açıkça belirtilmiştir. İstek sahibi ise bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu sebepten dilekçenin reddi gerekir.

SONUÇ : Gösterilen sebepten  ötürü dilekçenin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine, aynı kanunun 51 inci maddesi uyarınca Resmî Gazetede yayınlanmasına 5.9.1962 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Sünuhi ARSAN

Başkan Vekili

Tevfik GERÇEKER

Üye

Osman YETEN

 

 

Üye

Lûtfî AKADLI

Üye

Şemsettin AKÇOĞLU

Üye

İbrahim SENİL

                                                                           

 

Üye

İhsan KEÇECİOĞLU

Üye

Salim BAŞOL

Üye

Celâlettin KURALMEN

 

 

Üye

Yekta AYTAN

Üye

Hakkı KETENOĞLU

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfî ÖMERBAŞ

Üye

Ekrem TÜZEMEN

 

 

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1962/9
Esas No 1962/5
İlk İnceleme Tarihi 05/09/1962
Karar Tarihi 05/09/1962
Künye (AYM, E.1962/5, K.1962/9, 05/09/1962, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Mehmet Akif Elmas
Üyeler Sünuhi ARSAN
Tevfik GERÇEKER
Osman YETEN
Lütfi AKADLI
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Yekta AYTAN
Hakkı KETENOĞLU
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


6831 Orman Kanunu 1 İlk - Ret Yetki 1961/147 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi