logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1962/227, K.1962/76, 09/11/1962, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No.:1962/227

Karar No.:1962/76

Karar tarihi:9/11/1962

Resmi Gazete tarih/sayı:28.11.1962/11268

 

İstemde bulunan : Yeni Türkiye Partisi Meclis Grubu

İstemin konusu : Yeni Türkiye Partisi Grubu Başkan Vekili O. Hacıbaloğlu 9/10/1962 günlü dilekçesinde; 15/10/1961 tarihinde yapılan Milletvekili seçiminde Muş'tan Milletvekili seçilmiş olan Kuddusi Aytaç'ın 1935 yılında zimmetten mahkûm edildiğinden bahisle Anayasa'nın 68 inci maddesine dayanılarak mazbatasının Yüksek Seçim Kurulunca iptal edildiğini, halbuki adı geçenin cezasının seçimden önce afla bütün hukukî neticeleri ile birlikte ortadan kaldırılmış olup ayrıca memnu hakların iadesi yoluyla seçilme hakkını iktisap etmiş olduğunu ve müteaddit seçimlerde bu hakkı kullandığını, Anayasa'nın 68 inci maddesinin memnu haklarını kullananlara şâmil olamıyacağını, esasen Anayasa'nın yürürlüğe girdiği tarihte hukuken mahkûm olmayan bu şahsa sözü geçen maddenin uygulanamıyacağını ileri sürerek Yüksek Seçim Kurulu kararının iptalini istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 9/11/1962 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmiyerek incelemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra 30/10/1962 günlü dilekçe ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinin Kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri Anayasa'nın 147 nci ve Anayasa Mahkemesinin Kurulusu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı Kanunun 20 nci maddelerinde gösterilmiştir. Dilekçe, bu maddelerde belirtilen konulardan hiçbirisini kapsamamaktadır. Bu bakımdan dilekçenin görev yönünden reddedilmesi sözü geçen 44 sayılı kanunun 42 nci maddesi hükmü gereğidir.

Sonuç : Gösterilen sebepten ötürü dilekçenin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine ve aynı kanunun 51 inci maddesi hükmü gereğince Resmî Gazete'de yayınlanmasına 9/11/1962 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Rifat Göksu

Üye

İsmail Hakkı Ülkmen

Üye

Lütfi Akadlı

 

 

 

 

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Salim Başol

(muhalif)

 

 

 

 

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Fazıl Uluocak

(muhalif)

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

Dâva Yeni Türkiye Partisi Meclis Grubu adına açılmıştır. Şu hale göre bu işin incelenebilmesi için her şeyden önce dâva dilekçesinde imzası bulunan zata adı geçen partinin Meclis Grubu tarafından dâvanın açılması için yetki verilmiş olduğunun anlaşılması gerekir. Dosyada ise bunu gösterir her hangi bir belge yoktur. Bu sebeple ilk önce bu eksiğin tamamlattırılması iktiza eder. Bu yapılmadan inceleme yapılarak karar verilmesi doğru olmaz, çoğunluğun kararına bu sebeple muhalifiz.

 

 

Üye

Fazıl Uluocak

Üye

Ekrem Tüzemen

 

 

MUHALEFET ŞERHİ

Yeni Türkiye Partisi Grubu Başkan Vekili sıfatiyle dilekçe vermiş olan C. Hacıbaloğlu'nun, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulü hakkındaki 44 sayılı kanunun 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünce partisi tarafından kendisine yetki verilmesine dair kararın tasdikli örneği dosyada yoktur. Dilekçe sahibinin yetkisi anlaşılmadan inceleme yapılamaması icabeder.

Adı geçen 26 ncı maddenin 4 ve 5 inci fıkraları gereğince verilen mehil içinde noksanlar tamamlanmazsa dâva açılmamış sayılır. Dilekçenin görev yönünden reddi ile dâvanın açılmamış sayılması kararları hukuki neticeleri itibariyle ayrı ayrı mahiyettedir.

Bu itibarla noksanın tamamlanmasından sonra bir karar verilmesi oyundayım.

 

 

 

 

Üye

Salim Başol

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1962/76
Esas No 1962/227
İlk İnceleme Tarihi 09/11/1962
Karar Tarihi 09/11/1962
Künye (AYM, E.1962/227, K.1962/76, 09/11/1962, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Millet Meclisi Grubu - Yeni Türkiye Partisi
Resmi Gazete 28/11/1962 - 11268
Karşı Oy Var
Farklı/Ek Gerekçe Var
Üyeler Tevfik GERÇEKER
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Lütfi AKADLI
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - Ret Görev 1961/12 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi