logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1976/19, K.1976/29, 25/05/1976, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1976/19

Karar Sayısı : 1976/29

Karar Günü : 25.5.1976

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME: Danıştay 12. Dairesi.

İTİRAZIN KONUSU: 27.5.1959 günlü, 7307 Sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu’nun 6. maddesinin (F) bendinde ve 17. maddesinde yer alan hükümlerinin Anayasanın çalışma hürriyeti, hukuk devleti, yargı denetimi, üniversite özerkliği ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu yolundaki davacı vekilinin savını ciddi bulan Danıştay 12. Dairesi, Anayasa’nın 1488 sayılı Yasa ile değişik 151. ve 22.4.1962 günlü, 44 Sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 27. maddelerine dayanarak bu konuda bir karar verilmek üzere Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

I. OLAY:

1958 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine öğretim üyesi olarak giren, 1963 yılından itibaren dört yıl Mimarlık Bölümü Başkanlığını 1970 yılından itibaren de iki yıl bu Fakültenin Dekanlığını yapan davacı sözleşmesi sona ermeden feshedilmesi üzerine Danıştayda dava açmıştır.

Bu davada 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 6/F ve 17. maddeleri hükümlerinin Anayasanın çalışma hürriyeti, hukuk devleti, yargı denetimi, üniversite özerkliği ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu yolundaki savı ciddî bulan Danıştay 12. Dairesi, bu hükümlerin iptalleri için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir.

İtirazın gerekçesi ile karşıoy özeti, dayanılan Anayasa kuralları ve Anayasaya aykırı bulunan Yasa metinleri 25.5.1976 günlü, 976/1-28 sayılı kararda açıklanmış bulunduğundan, burada yinelenmesine gerek görülmemiştir.

II. İLK İNCELEME:

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 13.4.1976 gününde Kâni Vrana, İhsan Ecemiş, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Üner, Ahmet Kocak, Şekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş, Ahmet Salih Çebi, Adil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu’nun katılmalarıyle yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyanın eksiği kalmadığından işin esasının incelenmesine ve sınırlama konusunun esasın incelenmesi sırasında düşünülmesine, Halit Zarbun ve Nihat O. Akçakayalıoğlu’nun itiraz konusu kuralların davanın bu evresinde itiraz yoluna başvuran Danıştay Dairesince uygulanacak hükümler olmadığı yolundaki karşıoyları ile ve oyçokluğuyla 13.4.1976 gününde karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 25.5.1976 günlü 1976/1-28 sayılı kararında, ilk inceleme kararının dayanağını oluşturan gerekçeler yeterince açıklandığından, bunların burada yinelenmesi gereksiz bulunmuştur.

III. ESASIN İNCELENMESİ:

İşin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen kanun kuralları, Anayasaya aykırılık iddiasına dayanak gösterilen Anayasa ilkeleri, bunlarla ilgili gerekçeler ve başka yasama belgeleri, konu ile ilişkisi bulunan öteki metinler okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Danıştay 12. Dairesinin, Anayasaya aykırı olduklarından dolayı 27.5.1959 günlü, 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 17. maddesi ile 6. maddesinin (F) bendinin iptalini öngören itirazı, Anayasa Mahkemesince sınırlı olarak incelenerek 25.5.1976 günlü, Esas: 1976/1, Karar: 1976/28 sayılı kararıyle sözü edilen hükümlerin iptaline karar verilmiş olduğundan bu işte yeniden karar verilmesine gerek kalmamıştır.

SONUÇ:

27.5.1959 günlü, 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 17. maddesi ile 6. maddesinin (F) bendinin Anayasaya aykırı olduğu yolunda Danıştay 12. Dairesince yapılan itiraz; Anayasa Mahkemesince sınırlı olarak incelenerek, 25.5.1976 günlü ve Esas: 1976/1, Karar: 1976/28 sayılı kararıyle sözü edilen hükümlerin iptaline karar verilmiş bulunduğundan bu işte yeniden karar verilmesine yer olmadığına 25.5.1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

 Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

Üye

Muhittin GÜRÜN Ç

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1976/29
Esas No 1976/19
İlk İnceleme Tarihi 13/04/1976
Karar Tarihi 25/05/1976
Künye (AYM, E.1976/19, K.1976/29, 25/05/1976, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) Esas - Diğer
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Danıştay - Onikinci Daire
Sınırlama Var
Üyeler Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


7307 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 6/f Esas - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok
7306 6165 Sayılı İstanbul Opera Binası İnşaatının Hazinece İkmali ve Sureti İdaresi Hakkındaki Kanuna Bir Madde İlavesine Dair Kanun 17 Esas - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi