logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/180, K.1975/182, 25/09/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/180

Karar Sayısı : 1975/182

Karar Günü : 25.9.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU:26.6.1973 günlü, 1773 sayılı “Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un 9. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin iptali istemidir.

I. OLAY:

Türk Ceza Kanununun, sanık hakkında uygulanacak 142, 159, 311 ve 312. maddelerinin yer aldığı 1773 sayılı Yasanın 9. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin, Anayasanın 32. ve 36. maddelerine aykırı olduğu kanasına varan Mahkemece, söz konusu yasa hükmünün iptali için, Anayasanın değişik 151. ve 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasanın  27. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir.

II- İLK İNCELEME:

Anayasa Mahkemesi, İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca toplanmış ve yaptığı ilk incelemede, 26.6.1973 günlü, 1773 sayılı Kanunun 1. ve 6. maddelerinin iptallerine ve bu maddelerin iptalleri sonucu olarak artık uygulama yeri kalmayan öteki maddelerinin de iptallerine 6.5.1975 gününde Esas: 1974/35, Karar: 1975/126 sayılı ile karar verilmiş olduğunu saptamıştır.

III- SONUÇ:

26.6.1973 günlü “Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un başka bir işte itiraz konusu yapılmış bulunan 1. ve 6. maddeleri Anayasa Mahkemesince Anayasaya uygunluk denetiminden geçirilerek iptallerine ve maddelerin iptalleri sonucu olarak artık uygulama yeri kalmayan öteki maddelerin de iptallerine 6.5.1975 gününde Esas: 1974/35, Karar: 1975/126 sayıyla karar verilmiş bulunduğundan, iptal hükmünün kapsamı içinde kaldığı saptanan aynı konu hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 25.9.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkanvekili

 Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

 

 

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/182
Esas No 1975/180
İlk İnceleme Tarihi 25/09/1975
Karar Tarihi 25/09/1975
Künye (AYM, E.1975/180, K.1975/182, 25/09/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) Esas - Diğer
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Devlet Güvenlik Mahkemesi - İzmir
Üyeler Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1773 Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 9/1-b Esas - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi