logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/165, K.1975/180, 25/09/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/165

Karar Sayısı : 1975/180

Karar Günü : 25.9.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Siirt Ağır Ceza Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU:15.5.1974 günlü, 1803 sayılı “Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun”un 2. maddesinin (B) bendinin, Türk Ceza Kanununun 499/1.  maddesi ile sınırlı olarak iptali istemidir.

I. OLAY:

Türk Ceza Kanununun, sanık hakkında uygulanacak 499. maddesinin yer aldığı 1803 sayılı Yasanın 2. maddesinin (B) bendinin, Anayasa’nın 92. maddesinin beşinci fıkrası ile saptanan yöntemlere aykırı uyulmadan yasalaştırıldığı sanık vekilince ileri sürülmüş, bu sav Mahkemece de ciddî görülerek sözü edilen madde hükmünün  iptali için, Anayasanın değişik 151. ve 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir.

II. İLK İNCELEME:

Anayasa Mahkemesi, İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca toplanmış ve yaptığı incelemede itiraz konusu kuralın iptaline daha önce karar verilmiş olduğunu saptamıştır.

III- SONUÇ:

15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin bi işte itiraz konusu yapılan (B) bendindeki kuralın itiraz yoluyla gelen başka bir işte Anayasa Mahkemesince Anayasaya uygunluk denetiminden geçirilerek Türk Ceza Kanununun 499. maddesi açısından iptaline 25.9.1975 gününde Esas: 1975/169, Karar: 1975/179 sayıyla karar verilmiş bulunduğundan bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

25.9.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkanvekili

 Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

 

 

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/180
Esas No 1975/165
İlk İnceleme Tarihi 25/09/1975
Karar Tarihi 25/09/1975
Künye (AYM, E.1975/165, K.1975/180, 25/09/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - Siirt
Üyeler Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1803 Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 2/b İlk - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi