logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/153, K.1975/165, 24/06/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/153

Karar Sayısı : 1975/165

Karar Günü : 24.6.1975

 

İSTEMDE BULUNAN :Mehmet Dedeoğlu, Çiçekdağ Kasabasından

İSTEMİN KONUSU :15.5.1974 günlü, 1803 sayılı “Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun”un 20. maddesinin iptali istenilmiştir.

İNCELEME: Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca 24.9.1975 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantıda; işin, niteliği yönünden başka güne bırakılmasına gerek görülmiyerek incelemenin sürdürülmesine oybirliği ile karar verildikten sonra, dilekçe ve rapor okundu; gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilecekler, Anayasanın değişik 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanun’un 21. maddelerinde açıkça ve sınırlı bir biçimde gösterilmiştir. İstemde bulunan bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu nedenle, istemin başvuranın yetkisizliği yönünden reddi gerekir.

SONUÇ :

1- İstemin, başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine,

2- Kararın istemde bulunana duyurulmasına,

3- Kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına yer olmadığına,

24.6.1975 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Muhittin TAYLAN

Başkanvekili

Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

 

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

 

 

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/165
Esas No 1975/153
İlk İnceleme Tarihi 24/06/1975
Karar Tarihi 24/06/1975
Künye (AYM, E.1975/153, K.1975/165, 24/06/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Mehmet Dedeoğlu
Üyeler Muhittin TAYLAN
Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1803 Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 20 İlk - Ret Yetki yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi