logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/127, K.1975/144, 15/05/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/127

Karar Sayısı : 1975/144

Karar Günü : 15.5.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Hopa Ağır Ceza Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU:15.5.1974 günlü, 1803 sayılı “Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun”un 2. maddesinin (B) bendinin iptali istemidir.

I. OLAY:

Sanığın eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 510. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının görülmesi sırasında; 1803 sayılı Yasanın 2. maddesinin (B) bendinin Anayasa’nın 92. maddesinin beşinci fıkrası ile saptanan yöntemlere aykırı olarak yasalaştırıldığı Cumhuriyet Savcılığınca  ileri sürülmüş, bu sav, Mahkemece de ciddî görülerek iptali için, Anayasa’nın değişik 151. ve 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir.

II. İLK İNCELEME:

Anayasa Mahkemesi, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca toplanarak aşağıdaki sorunlar üzerinde durmuştur:

1-İncelemenin sınırlandırılması sorunu:

Mahkemenin bakmakta olduğu davada sanık hakkında uygulanacak Türk Ceza Kanununun 510. maddesi 15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Yasanın 2. maddesinin (B) bendi kapsamına girmektedir. 2. maddenin (B) bendinde Türk Ceza Kanununun birçok maddeleri yer aldığına ve Mahkemece olayda sadece 510. madde uygulanacağına göre, Anayasa Mahkemesi işin esasını, ancak (B) bendinin Türk Ceza Kanununun 510. maddesi ile sınırlı olarak inceleyebilir.

Nihat O. Akçakayalıoğlu bu görüşe katılmamıştır.

2- İtiraz konusu kuralın iptal edilmiş olması:

İtirazın yöneltildiği 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin (B) bendinin Türk Ceza Kanununun 510. maddesi ile sınırlı olarak iptaline, Anayasa Mahkemesince, 29.4.1975 günlü, 15222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan  4.3.1975 günlü, Esas: 1975/7, Karar: 1975/33 sayılı kararla karar verilmiş bulunduğundan konusu bulunmayan itiraz hakkında karar  verilmesine yer kalmamıştır.

 

III- SONUÇ:

1- Dosyanın eksiği bulunmadığından işin esasının 15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin itiraz konusu yapılan (B) bendinin Türk Ceza Kanununun 510. maddesi ile sınırlı olarak incelenmesine Nihat O.Akçakayalıoğlu’nun esasın (B) bendinin tümü yönünden incelenmesi gerektiği yolundaki karşı oyu ile ve oyçokluğu ile;

3- 15.5.1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun 2. maddesinin bu işte itiraz konusu yapılmış bulunan (B) bendindeki kuralın, itiraz yolu ile gelen başka bir işte Anayasa Mahkemesince Anayasaya uygunluk denetiminden geçirilerek Türk Ceza Kanununun 510. maddesi yönünden iptaline 4.5.1975 gününde Esas: 1975/7, Karar: 1975/33 sayı ile karar verildiği ve bu kararın 29.4.1975 günlü 15122 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak iptal hükmünün yürürlüğe girdiği anlaşıldığından artık konusu kalmayan itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oybirliğiyle;

15.5.1975 gününde karar verildi.

Başkan

Muhittin TAYLAN

Başkanvekili

Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

 

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

 

 

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H.BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/144
Esas No 1975/127
İlk İnceleme Tarihi 15/05/1975
Karar Tarihi 15/05/1975
Künye (AYM, E.1975/127, K.1975/144, 15/05/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Asliye Ceza Mahkemesi - Hopa
Sınırlama Var
Üyeler Muhittin TAYLAN
Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Ziya ÖNEL
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1803 Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 2/b İlk - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi