logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1968/23, K.1968/23, 06/06/1968, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No:1968/23

Karar No:1968/23

Resmi Gazete tarih/sayı:13.7.1968/12949

 

İstemde bulunan : Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesi.

İstemin konusu: 5/1/1961 günlü ve 222 sayılı "İlköğretim ve Eğitim Kanununun, 56. maddesinin bazı fıkraları ile aynı maddenin -c- bendi ve 58. maddesi hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğundan bahisle, iptalleri istenmiştir.

İNCELEME :

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca yapılan ilk İncelemede hazırlanan rapor, Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesinden gelen ve Mahkememizin 1968/23 esas sayısına kayıtlı bulunan dâva dosyasındaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

Gerekçe :

Her ne kadar Sandıklı Sulh Ceza Mahkemesi, 44 sayılı Kanunun 27. maddesi hükümlerini gözönünde tutmayarak dosya muhtevasının konu ile ilgili görülen onanlı örneklerini göndermemiş ise de, işin niteliği bakımından bu eksikliğin tamamlattırılmasına yer görülmemiştir.

Anayasa'nın geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 27 Mayıs 1960 Devrim tarihinden 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkardan kanunlar hakkında Anayasa'ya aykırılık iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılamıyacağı ve itiraz yolu ile dahil mahkemelerde Anayasa'ya aykırılık iddiası ileri sürülemiyeceği yazılıdır.

İtiraz konusu hükümleri kapsayan 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu da 5/1/1961 gününde kabul edilmiş olduğuna göre yukarıda açıklanan Anayasa hükmü karşısında bu kanun hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması mümkün değildir. İtirazın bu yönden reddi gerekir.

SONUÇ :

İstemin, yukarıda gösterilen nedenlerle reddine 6/6/1968 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

İbrahim Senil

Başkanvekili

Lütfi Ömerbaş

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Salim Başol

 

 

 

 

Üye

Feyzullah Uslu

Üye

A. Şeref Hocaoğlu

Üye

Fazlı Öztan

Üye

Celâlettin Kuralmen

 

 

 

 

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Sait Koçak

Üye

Avni Givda

Üye

Recai Seçkin

 

 

 

 

Üye

Halit Zarbun

Üye

Ziya Önel

Üye

Muhittin Gürün

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1968/23
Esas No 1968/23
İlk İnceleme Tarihi Herhangi bir tarih bulunamamıştır.
Karar Tarihi 06/06/1968
Künye (AYM, E.1968/23, K.1968/23, 06/06/1968, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) Esas - Ret
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Sulh Ceza Mahkemesi - Sandıklı
Resmi Gazete 13/07/1968 - 12949
Üyeler İbrahim SENİL
Lütfi ÖMERBAŞ
İhsan KEÇECİOĞLU
Salim BAŞOL
Feyzullah USLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Fazlı ÖZTAN
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Sait KOÇAK
Avni GİVDA
Recaî SEÇKİN
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Muhittin GÜRÜN

II. İNCELEME SONUÇLARI


222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 56/c Esas - Ret Denetim dışı 1961/149 , 1961/151 yok
58 Esas - Ret Denetim dışı 1961/149 , 1961/151 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi