logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/131, K.1966/18, 12/04/1966, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No:1963/131

Karar No:1966/18

Karar tarihi:12/4/1966

Resmi Gazete tarih/sayı:8.7.1966/12343

 

Dâvacı : Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu.

Dâvanın konusu : 3832 sayılı Örfi İdare Kanununun çeşitli maddelerinde yer alan Adlî Amirlik kuruluşu ile ilgili hükümlerin Anayasa'nın 138 inci maddesine aykırı bulunması dolayısiyle iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İnceleme :

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15 inci maddesi gereğince yapılan ilk incelemede Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu Genel Kurulunun 14/2/1963 günlü 57 nci birleşiminde verdiği kararda dâva konusu olarak gösterilen kanun hükümlerinin iptali için dâva açılacağı belirtilmemiş olduğundan işbu kararda kabul edildiği bildirilen önerge eklerinin onanlı örneklerinin üç ay içinde gönderilmesi ve dilekçede gerekçe açıklanmamış ve iptali istenilen maddeler gösterilmemiş olduğundan bu eksikliklerin de üç ay içinde tamamlanması için Dâvacıya tebligat yapılmasına karar verilmiş ve karar gereği süresinde yerine getirilmiş olduğundan 22/5/1963 gününde dâvanın esasının incelenmesi kararlaştırılmış.

12/4/1966 gününde işin esasına ilişkin rapor ve ilgili kanunlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

Dâva dilekçesinde her ne kadar 3832 sayılı kanunun iptali istenilen maddeleri açıkça gösterilmemiş ise de; dilekçe özetinden ve açıklanan gerekçeden dâvanın, sözü geçen kanunun çeşitli maddelerinde yer alan Adlî Amirlik Kuruluşu ile ilgili hükümlerin tümüne yöneltildiği anlaşılmış ve dâva bu niteliğe göre ele alınmıştır.

3832 sayılı Örfi İdare Kanununun dâva ve inceleme konusu bulunan adlî amirlik teşkilâtı ile ilgili hükümleri ise dâvanın açılmasından sonra 25/10/1963 gününde kabul edilen ve 26/10/1963 gün ve 11541 mükerrer sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan 353 sayılı kanunun 259. 260. ve geçici l inci maddeleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bakımdan konusu kalmayan dâva hakkında karar verilmesine yer yoktur.

Sonuç :

Yukarıda gösterilen sebepten Ötürü konusu kalmıyan dâva hakkında karar verilmesine yer olmadığına 12/4/1966 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Lütfi Akadlı

Başkanvekili

Rifat Göksu

Üye

Asım Erkan

Üye

Şemsettin Akçoğlu

 

 

 

 

Üye

İbrahim Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

 

 

 

 

Üye

Fazıl Uluocak

Üye

Sait Koçak

Üye

Muhittin Taylan

Üye

Recai Seçkin

 

 

 

 

Üye

Ahmet Akar

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1966/18
Esas No 1963/131
İlk İnceleme Tarihi 22/05/1963
Karar Tarihi 12/04/1966
Künye (AYM, E.1963/131, K.1966/18, 12/04/1966, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) Esas - Diğer
Başvuru Türü İptal
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Millet Meclisi Grubu - Cumhuriyet Halk Partisi
Resmi Gazete 08/07/1966 - 12343
Üyeler Lütfi AKADLI
Rıfat GÖKSU
Asım ERKAN
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Fazıl ULUOCAK
Sait KOÇAK
Muhittin TAYLAN
Recaî SEÇKİN
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ

II. İNCELEME SONUÇLARI


3832 Örfi İdare Kanunu bazı hükümler Esas - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması 1961/61 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi