logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1965/1, K.1965/4, 14/01/1965, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No:1965/1

Karar No:1965/4

Karar Tarihi:14/1/1965

Resmi Gazete tarih/sayı:15.2.1965/11929

 

İtiraz eden : Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesi

İtirazın konusu : Kızılcahamam Asliye Ceza Hâkimliğine ait 17/12/1964 gün ve 1964/38 sayılı kararda : 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 232 sayılı kanunla değişik 60/E maddesi hükmünün Anayasa'nın 8., 11., 40. ve 42 nci maddelerine aykırılığı belirtilerek iptaline karar verilmesi istenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 14/1/ 1965 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin, niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek incelemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra mahkeme kararı ile ekleri ve rapor okundu. Gereki görüşülüp düşünüldü :

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun geçici 6 nci maddesinde 27 Mayıs 1960 tarihinden (Bu tarih dâhil) itibaren 5 Ocak 1961 tarihine kadar (Bu tarih dâhil) kabul edilen kanun mahiyetindeki kararlar ve kanunlar aleyhine iptal için Anayasa Mahkemesine başvurulamıyacağı açıkça belirtilmiş olup 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun iptali istenilen 60 nci maddesinin "E" bendini değiştiren 232 sayılı kanun 5 Ocak 1961 gününde kabul edilmiş olmasına göre bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması mümkün değildir. Mahkemece yapılan itirazın reddi gerekir.

Sonuç : Yukarıda gösterilen sebepten ötürü itirazın reddine 14/1/1965 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Lütfi Akadlı

Üye

Cemalettin Köseoğlu

Üye

Asım Erkan

Üye

Rifat Göksu

 

 

 

 

Üye

İ. Hakkı Ülkmen

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

A. Şeref Hocaoğlu

 

 

 

 

Üye

Salim Başol

Üye

Celalettin Kuralmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lûtfi Ömerbaş

Üye

Ekram Tüzemen

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1965/4
Esas No 1965/1
İlk İnceleme Tarihi 14/01/1965
Karar Tarihi 14/01/1965
Künye (AYM, E.1965/1, K.1965/4, 14/01/1965, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Asliye Ceza Mahkemesi - Kızılcahamam
Resmi Gazete 15/02/1965 - 11929
Üyeler Lütfi AKADLI
Cemalettin KÖSEOĞLU
Asım ERKAN
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
A. Şeref HOCAOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


6085 Karayolları Trafik Kanunu 60/E İlk - Ret Denetim dışı 1961/151 yok
232 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Geçici Beş Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 1 İlk - Ret Denetim dışı 1961/151 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi