logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/135, K.1965/39, 22/06/1965, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No.:1963/135

Karar No.:1965/39

Karar tarihi:22/6/1965

Resmi Gazete tarih/sayı:24.9.1965/12109

 

Dâvacı : Cumhuriyet Halk Partisi T.B.M.M. Grupu.

Dâvanın konusu : 4998 sayılı Kanunun l inci maddesinde yer alan "Harb Kuvvetleri Genel Komutanı" ve "Harb Kuvvetleri Genel Komutanlığı" deyimleri Anayasa'nın 110 uncu maddesindeki "Silâhlı Kuvvetler Komutanı" deyimine aykırı bulunduğundan sözü edilen hükmün iptali istenmiştir.

İnceleme : Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15 inci maddesi gereğince yapılan ilk incelemede görülen eksikliklerin verilen süre içinde tamamlandığı anlaşılmakla işin esasının incelenmesine karar verilmesi üzerine düzenlenen rapor okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

Gerekçe : 13/1/1947 günlü ve 4998 sayılı Kanunun birinci maddesi hükmü şöyledir : "Büyük Millet Meclisinin yüce varlığından ayrılmayan Başkomutanlık anlamına aykırı ve hazar ve seferde Harb Kuvvetleri Komutanlığının vazife ve yetkilerine müteallik olarak diğer kanunların madde ve ibareleri arasında yazılı bulunan Başkumandan, Başkomutan ve Başbuğ tâbirleri Anayasa'nın 40 ıncı maddesine uyularak Harb Kuvvetleri Genel Komutanı ve Başkomutanlık, Başkumandanlık ve Başbuğluk tâbirleri de Harb Kuvvetleri Genel Komutanlığı olarak düzeltilmiştir".

Kanunun diğer maddeleri yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir.

17/1/1947 günlü ve 6508 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak o gün yürürlüğe giren 4998 sayılı Kanunun l inci maddesinde gösterilen yeni terimler, yürürlükdeki bütün kanunlarda yer alan eski terimleri o tarihde düzeltilmiş ve 4998 sayılı Kanunda uygulanacak başka bir hüküm kalmamıştır.

Anayasa'nın geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihte yürürlükte bulunan eski kanunlar hakkında iptal dâvası açılabileceğinden ve yukarda izah edilen sebeplerle 4998 sayılı kanunda, halen yürürlükte bir hüküm bulunmadığından iptal isteminin konusu bulunmadığı sonucuna varılmış; üyelerden İhsan Keçecioğlu, Lûtfi Ömerbaş ve Ekrem Tüzemen, 4998 sayılı Kanunda yer alan terimlerin Anayasa'nın 110 uncu maddesindeki (Silâhlı Kuvvetler Komutanı) deyimi ile karşılanarak yürürlükten kalktığı düşüncesiyle kararın gerekçesine muhalif kalmışlardır.

Sonuç : Konusu bulunmayan dâvanın reddine, esasta oybirliği ve gerekçede üyelerden İhsan Keçecioğlu, Lûtfi Ömerbaş ve Ekrem Tüzemen'in muhalefetleriyle ve oyçokluğu ile 22/6/1965 tarihinde karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Lûtfi Akadlı

Başkanvekili

Rifat Göksu

Üye

Cemalettin Köseoğlu

Üye

Şemsettin Akçoğlu

 

 

 

 

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

A. Şeref Hocaoğlu

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu

 

 

 

 

Üye

Fazıl Uluocak

Üye

Sait Koçak

Üye

Avni Givda

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lûtfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1965/39
Esas No 1963/135
İlk İnceleme Tarihi Herhangi bir tarih bulunamamıştır.
Karar Tarihi 22/06/1965
Künye (AYM, E.1963/135, K.1965/39, 22/06/1965, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İptal
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Millet Meclisi Grubu - Cumhuriyet Halk Partisi
Resmi Gazete 24/09/1965 - 12109
Farklı/Ek Gerekçe Var
Üyeler Lütfi AKADLI
Rıfat GÖKSU
Cemalettin KÖSEOĞLU
Şemsettin AKÇOĞLU
İhsan KEÇECİOĞLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Sait KOÇAK
Avni GİVDA
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


4998 Kanunlarda Geçen Başkumandan, Başkomutan ve Başbuğ Tabirleri Yerine Kaim Olacak Unvan Hakkında Kanun 1 İlk - Karar Verilmesine/İncelenmesine Yer Olmadığı Normda değişiklik yapılması 1961/31 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi