logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1964/49, K.1964/73, 15/12/1964, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No.:1964/49

Karar No.:1964/73

Karar tarihi:15/12/1964

Resmi Gazete tarih/sayı:24.5.1965/12005

 

İtirazda bulunan : Ilıç Sulh Ceza Mahkemesi

İtirazın konusu : 25/11/1336 günlü ve 55 sayılı Düğünlerde İsrafatın Men'i Hakkındaki Kanunun 1. maddesinin düğünlerde bir günden ziyade çalgı çaldırmayı yasaklayan hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğundan bahisle iptali istenilmiştir.

OLAY :

24/5/1963 gününde yaptığı düğünde l günden ziyade çalgı çaldırmak suretiyle 25/11/1336 günlü ve 55 sayılı Düğünlerde İsrafatın Men'i hakkındaki Kanunun 1. maddesi hükmüne aykırı hareket eden sanığın, aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca bir ay hapis ve 250.- lira ağır para cezalarıyla cezalandırılmasına ilişkin Hiç Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14/7/1964 günlü karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Adalet Bakanlığının yazılı emri üzerine C. Başsavcılığının 24/8/1964 günlü ve 238 sayılı tebliğnamesiyle :

55 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmüne aykırı olarak para cezası ile birlikte hürriyeti bağlayıcı cezanın tâyininde isabet görülmediğinden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343. maddesi gereğince kararın bozulması istenmiştir.

Dâva dosyası Yargıtay 7. Ceza Dairesince incelenerek, yazılı emre dayanan tebliğname yerinde görüldüğünden Ilıç Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14/7/1964 günlü ve 1963-38, 1964-64 sayılı hükmün Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343. maddesi uyarınca bozulmasına ve cezanın çektirilmemesine 15/9/1964 gününde karar verilmiştir.

Ilıç Sulh Ceza Mahkemesinden mahkememize gönderilen 17/11/1964 günlü ve 104-30 sayılı kararda :

Düğünlerde İsrafatın Men'i hakkındaki 55 sayılı Kanunun 1. maddesinin düğünlerde bir günden ziyade çalgı çaldırılmasını yasaklayan hükmünün, Anayasa'nın 10., 11., 12. ve 14. maddelerine aykırı olduğundan bahisle iptali istenmiştir.

Düğünlerde îsrafatm Men'i hakkındaki 55 numaralı Kanunun 1. ve 3. maddeleri şöyledir :

"Madde l - Düğünlerde alelıtlak cihaz teşhiri, cihazın açıktan nakli, erkek tarafından iki kattan fazla elbise ihdası, düğün günlerinde münhasır olmak üzere bir günden ziyade çalgı çaldırılması ve ziyafet verilmesi, nişan, çevre merasimi ile ağırlık ve hediye itası ve köçek oynatılması gibi israfat memnudur."

"Madde 3 - İşbu mevad ve talimatnameler hilâfında hareket edenler mahalli belediyelerine ait olmak üzere elliden yüz liraya kadar cezai nakdi ita veya bir aydan 6 aya kadar hapisle mücazat olunurlar."

1. maddenin düğünlerde bir günden ziyade çalgı çaldırmayı yasaklayan hükmünün iptali istenmiştir.

Bir dâvaya bakmakta olan mahkemenin, o dâva sebebiyle uygulanacak kanun hükümlerini Anayasa'ya aykırı görürse bu yoldaki gerekçeli kararını Anayasa Mahkemesi Başkanlığına göndereceği, 44 sayılı Kanunun 27. maddesinin l numaralı bendinde belirtilmiştir.

Mahkemenin bu madde hükmüne dayanarak iptal isteğinde bulunduğu anlaşılmakta ise de Ilıç Sulh Ceza Mahkemesince tesis olunan mahkûmiyet ilâmı, yazılı emirle C. Başsavcılığının tebliğnamesi üzerine Yargıtay 7. Ceza Dairesince bozulduğuna ve cezanın çektirilmemesine karar verildiğine göre Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun değişik 343. maddesi hükmüne göre duruşmanın tekrarlanmaması gerekir.

Duruşma tekrarlanmayınca iptali istenen kanun hükmünün mahkemece bu olayda uygulanmasına imkân olmadığından Mahkemenin sözü geçen kanun hükmünün iptalini istemeye yetkisi yoktur.

SONUÇ:

Yukarıda belirtilen sebepten ötürü itirazın Mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine 15/12/1964 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Lütfi Akadlı

Üye

Cemalettin Köseoğlu

Üye

Asım Erkan

 

 

 

Üye

Rifat Göksu

Üye

İ. Hakkı Ülkmen

Üye

Şemssettin Akçoğlu

 

 

 

Üye

İbrahim Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

A. Şeref Hocaoğlu

 

 

 

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lûtfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1964/73
Esas No 1964/49
İlk İnceleme Tarihi Herhangi bir tarih bulunamamıştır.
Karar Tarihi 15/12/1964
Künye (AYM, E.1964/49, K.1964/73, 15/12/1964, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Sulh Ceza Mahkemesi - Ilıç
Resmi Gazete 24/05/1965 - 12005
Üyeler Lütfi AKADLI
Cemalettin KÖSEOĞLU
Asım ERKAN
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


55 Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu 1 İlk - Ret Görevli mahkeme 1961/151 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi