logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/335, K.1963/254, 25/10/1963, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1963/335

Karar Sayısı : 1963/254

Karar Günü : 25.10.1963

 

İSTEMDE BULUNAN :Remzi Dal, Sofular köyü, kaldırım mahallesi No:21-Gölcük-Kocaeli.

İSTEMİN KONUSU :İstemde bulunan 16.10.1963 günlü dilekçesinde: Kuleli As. Lisesi Kumandanlığı Hizmet Bölüğünde er ikin 21.10.1961 gününde işlediği sahte vesika tanzimi ve firar suçundan dolayı Askerî Mahkemece 10 ay 8 gün süre ile hapsi mahkûm edildiğini, 218 sayılı af kanunundan faydalanması gerektiği halde bu yolda uygulama yapılmamasının yanlış olduğunu ileri sürerek, suçunun 23.2.1963 gününde yürürlüğe giren 218 sayılı Af Kanunu kapsamına girip girmediği hususunda bir karar verilmesini istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, içtüzüğün 15. maddesi uyarınca 25.10.1963 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin, niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek incelemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra dilekçe ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinin kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri Anayasanın 147. ve Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki 22.4.1962 gün ve 44 sayılı Kanunun 20. maddelerinde gösterilmiştir. Dilekçe bu maddelerde belirtilen konulardan hiçbirisini kapsamamaktadır. Bu bakımdan dilekçenin görev yönünden reddedilmesi sözü geçen 44 sayılı Kanunun 42. maddesi                                                                                                                                                                                                         hükmü gereğidir.

SONUÇ : Gösterilen sebepten ötürü dilekçenin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine 25.10.1963 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Sünuhi ARSAN

Üye

Osman YETEN

Üye

Rifat GÖKSU

 

 

Üye

İsmail Hakkı ÜLKMEN

Üye

Lûtfî AKADLI

Üye

Şemsettin AKÇOĞLU

                                                                           

 

Üye

İbrahim SENİL

Üye

İhsan KEÇECİOĞLU

Üye

Salim BAŞOL

 

 

Üye

Celâlettin KURALMEN

Üye

Hakkı KETENOĞLU

Üye

Fazıl ULUOCAK

                                                                           

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Ekrem TÜZEMEN

 

 

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1963/254
Esas No 1963/335
İlk İnceleme Tarihi 25/10/1963
Karar Tarihi 25/10/1963
Künye (AYM, E.1963/335, K.1963/254, 25/10/1963, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Remzi Dal
Üyeler Sünuhi ARSAN
Osman YETEN
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Lütfi AKADLI
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - Ret Görev 1961/147 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi