logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/329, K.1963/246, 23/10/1963, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1963/329

Karar Sayısı : 1963/246

Karar Günü : 23.10.1963

 

İSTEMDE BULUNAN :Ali Bozpınar, Cumhuriyet Mahallesi, 128. Sokak No:16 Tarsus.

İSTEMİN KONUSU :İstemde bulunan 3.10.1963 günlü dilekçesinde: Orman Kanununa muhalefetten dolayı diğer iki kişi ile birlikte hakkında yapılan duruşma sonunda beraet ettiği halde mahkemece kamyonunun müsaderesine karar verildiğini, kararın dayandığı 6831 sayılı Kanunun 84 ve 108/1. maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, bu maddelerin iptallerine veya değiştirilmelerine karar verilmesini istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, içtüzüğün 15. maddesi uyarınca 23.10.1963 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin, niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek incelemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra dilekçe ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasanın 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22.4.1962 gün ve 44 sayılı Kanunun 21. maddelerinde iptal dâvası açmaya yetkili olan kişi, kurul ve makamlar açıkça gösterilmiştir. İstekde bulunan, bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu sebeple istemin, istekte bulunanın yetkisizliği yönünden reddi gereklidir.

SONUÇ : Gösterilen sebepten ötürü istemin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine 23.10.1963 gününde oy birliği ile karar verildi.

 

44 Sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca seçilen Başkan

Lûtfî AKADLI

 

Üye

Osman YETEN

 

Üye

Rifat GÖKSU

 

 

Üye

İsmail Hakkı ÜLKMEN

Üye

Şemsettin AKÇOĞLU

Üye

İbrahim SENİL

                                                                           

 

Üye

İhsan KEÇECİOĞLU

Üye

Salim BAŞOL

Üye

Celâlettin KURALMEN

 

 

Üye

Yekta AYTAN

Üye

Fazıl ULUOCAK

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfî ÖMERBAŞ

Üye

Ekrem TÜZEMEN

 

 

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1963/246
Esas No 1963/329
İlk İnceleme Tarihi 23/10/1963
Karar Tarihi 23/10/1963
Künye (AYM, E.1963/329, K.1963/246, 23/10/1963, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Ali Bozpınar
Üyeler Lütfi AKADLI

Hakkı ÜLKMEN
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Yekta AYTAN
Fazıl ULUOCAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


6831 Orman Kanunu 84 İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok
108/1 İlk - Ret Yetki 1961/147 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi