logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/299, K.1963/217, 20/09/1963, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1963/299

Karar Sayısı : 1963/217

Karar Tarihi : 20/9/1963

 

İSTEMDE BULUNAN : A.P. Cide İlçe İdare Kurulu Başkanı Fergat Gürçay.

İSTEMİN KONUSU:İstemde bulunan, Cide Sulh Ceza Hâkimliği vasıtasıyle mahkememize gönderdiği 5.8.1963 tarihli dilekçesinde: Başkanı bulunduğu A.P.İlçe İdare Kurulunun feshine sebebiyet verenlerin cezalandırılmasını ve A.P. müteşebbis Heyeti altında Kastamonu’da Nurettin Meriç ile Cide’de emekli Tabip Yıldırım’ın kurduğu Partinin kapatılmasını istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, içtüzüğün 15. maddesi uyarınca 20.9.1963 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında: isteğin niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek, incelemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra dilekçe ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

 Anayasa Mahkemesinin kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri Anayasanın 147. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 44 sayılı Kanunun 20. maddelerinde gösterilmiştir. Dilekçe, bu maddelerde belirtilen konulardan hiç birisini kapsamamaktadır.

Gerçi Anayasanın 19. ve 57. maddelerinin son fıkraları ile 44 sayılı Kanunun 20. maddesinin 4 numaralı bendi gereğince Siyasî Partilerin kapatılması hakkındaki dâvalara Anayasa Mahkemesince bakılır ve kapatma kararı bu mahkemece verilir, ise de bu maddelerde belirtilen dâva bir Siyasî Partinin Genel Merkeziyle beraber bütün teşkilâtına şamil temelli bir kapatma dâvası olup bir siyasi partinin yalnız mahalli teşkilâtının ve olayda olduğu gibi bir İl ve İlçe Müteşebbis Kurulunun kapatılması isteği bu davaya konu teşkil edemez. Bu bakımdan dilekçenin, görev yönünden reddedilmesi, sözü geçen 44 sayılı Kanunun 42. maddesi hükmü gereğidir.

 SONUÇ : Gösterilen sebepten ötürü dilekçenin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine 20.9.1963 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Sünuhi ARSAN

Üye

Osman YETEN

Üye

Rifat GÖKSU

 

 

Üye

 Lütfi AKADLI

Üye

Şemsettin AKÇOĞLU

Üye

İbrahim SENİL

 

 

Üye

İhsan KEÇECİOĞLU

Üye

Salim BAŞOL

Üye

Celâlettin KURALMEN

 

 

Üye

Yekta AYTAN

Üye

Hakkı KETENOĞLU

Üye

Fazıl ULUOCAK

 

 

Üye

Avni GİVDA

Üye

Lütfi ÖMERBAŞ

Üye

Ekrem TÜZEMEN

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1963/217
Esas No 1963/299
İlk İnceleme Tarihi 20/09/1963
Karar Tarihi 20/09/1963
Künye (AYM, E.1963/299, K.1963/217, 20/09/1963, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Ferhat Gürçay
Üyeler Sünuhi ARSAN
Osman YETEN
Rıfat GÖKSU
Lütfi AKADLI
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Yekta AYTAN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Avni GİVDA
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - Ret Görev yok yok

T.C. Anayasa Mahkemesi