logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/232, K.1963/109, 13/05/1963, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1963/232

Karar Sayısı : 1963/109

Karar Tarihi : 13/5/1963

İSTEMDE BULUNAN : Ahmet Uysal, Selcen köyünden- Çal-

İSTEMİN KONUSU: İstemde bulunan, 27.4.1963 günlü dilekçesinde: 1918 sayılı kanunun 25/3 ve son maddeleri uyarınca, Çal Asliye Ceza Mahkemesince 7 ay hapis, 3 sene sürgün cezasına ve 270 lira gümrük resmi ödemeye mahkûm edilip, hükmün kesinleştiğini, eylemin niteliği ve kendisinde yakalanan oyun kâğıtlarının kıymeti bakımından aftan faydalanması gerektiği halde mahkemece aksine karar verilmiş olduğunu ileri sürerek infazın durdurulmasına ve 218 sayılı Af Kanunundan faydalandırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca, 13.5.1963 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin, niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek incelemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra dilekçe ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinin kanunların denetimi ile ilgili görev ve yetkileri Anayasanın 147. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 22.4.1962 gün ve 44 Sayılı kanunun 20. maddelerinde gösterilmiştir. Dilekçe, bu maddelerde belirtilen konulardan hiçbirisini kapsamamaktadır. Bu bakımdan dilekçenin görev yönünden reddedilmesi, sözü geçen 44 sayılı kanunun 42. maddesi hükmü gereğidir.

SONUÇ : Gösterilen sebepten ötürü dilekçenin reddine, işbu kararın dilekçe sahibine tebliğine 13.5.1963 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Sünuhi ARSAN

Başkan Vekili

Tevfik GERÇEKER

Üye

Osman YETEN

 

 

 Üye

 Rifat GÖKSU

Üye

İsmail Hakkı ÜLKMEN

Üye

Lütfi AKADLI

 

 

Üye

İbrahim SENİL

Üye

İhsan KEÇECİOĞLU

Üye

Celâlettin KURALMEN

 

 

Üye

Fazıl ULUOCAK

Üye

Ekrem KORKUT

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lütfi ÖMERBAŞ

Üye

Ekrem TÜZEMEN

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1963/109
Esas No 1963/232
İlk İnceleme Tarihi 13/05/1963
Karar Tarihi 13/05/1963
Künye (AYM, E.1963/232, K.1963/109, 13/05/1963, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Ahmet Uysal
Üyeler Sünuhi ARSAN
Tevfik GERÇEKER
Osman YETEN
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Lütfi AKADLI
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
Celalettin KURALMEN
Fazıl ULUOCAK
Ekrem KORKUT
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - Ret Görev 1961/147 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi