logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1962/264, K.1962/109, 03/12/1962, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1962/264

Karar Sayısı : 1962/109

Karar Tarihi : 3/12/1962

 

İSTEMDE BULUNAN : Gemlik Asliye Hukuk Hâkimliği.

İSTEMİN KONUSU : Gemlik Asliye Hukuk Hâkimliği Anayasa Mahkemesine gönderdiği 15.11.1962 gün ve 1962/362 sayılı kararında, Gemlik Belediyesi tarafından 221 sayılı kanuna göre uhdesindeki tapu kaydının terkini için Kêmal Kumlu aleyhine açılan dâvada dâvalı vekili tarafından 221 sayılı kanunun Anayasa’ya aykırılığının def’an ileri sürüldüğü ve 5.1.961 tarihinde yürürlüğe giren 221 sayılı kanunun mahkemece Medeni Kanunun gayrimenkul mülkiyetine müteallik hükümleri ile diğer kanunlarla tezat halinde görüldüğü ve ayni zamanda bu kanunun bedeli peşin ödenmeden bir şahsın mülküne elkonulamıyacağını âmir olan eski ve yeni Anayasamızın lâfzına ve ruhuna aykırı hükümleri ihtiva ettiği belirtilerek iptali istenmiştir.

 Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 3.12.1962 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin, niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek incelemeye devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra mahkeme kararı ve ekleri ile rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının Geçici 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasıyle Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22.4.1962 gün ve 44 sayılı kanunun geçici 6 ncı maddesinde 27 Mayıs 1960 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren 5 Ocak 1961 tarihine kadar (bu tarih dahil) kabul edilen kanun mahiyetindeki kararlar ve kanunlar aleyhinde 20 nci maddesinin 1 ve 2 nci bentleri gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulamıyacağı açıkça gösterilmiştir. İptali istenen âmme hükmi şahısları veya müesseseleri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis edilmiş gayrimenkuller hakkındaki 221 sayılı kanunun 5 Ocak 1961 tarihine kadar kabul edilmiş olması ve dolayısıyle az yukarıda açıklanan kanun maddeleri kapsamı içinde bulunması sebebiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması mümkün değildir. Bu bakımdan Mahkemenin isteminin reddi gereklidir.

 

 SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebepten ötürü istemin reddine, işbu kararın sözü geçen 44 sayılı kanunun 51 inci maddesi hükmü uyarınca Resmi Gazetede yayınlanmasına ve durumun Mahkemeye bildirilmesine 3.12.1962 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Vekili

Tevfik GERÇEKER

Üye

Rifat GÖKSU

Üye

İsmail Hakkı ÜLKMEN

 

 

Üye

 Lütfi AKADLI 

Üye

Şemsettin AKÇOĞLU

Üye

İbrahim SENİL

 

 

Üye

Salim BAŞOL

Üye

 Celâlettin KURALMEN

Üye

Yekta AYTAN

 

 

Üye

Hakkı KETENOĞLU

Üye

Fazıl ULUOCAK

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lütfi ÖMERBAŞ

Üye

Ekrem TÜZEMEN

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1962/109
Esas No 1962/264
İlk İnceleme Tarihi 03/12/1962
Karar Tarihi 03/12/1962
Künye (AYM, E.1962/264, K.1962/109, 03/12/1962, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Asliye Hukuk Mahkemesi - Gemlik
Üyeler Tevfik GERÇEKER
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Lütfi AKADLI
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Yekta AYTAN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


221 Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun tamamı İlk - Ret Denetim dışı yok yok

T.C. Anayasa Mahkemesi